Zpět na rozcestník

Jak vybrat hasicí přístroj

Malý rádce pro správný nákup hasících přístrojů

Co budu hasit?

Musíme si uvědomit, k jakému typu požáru by mohlo v konkrétním případě dojít a podle toho zvolit typ hasicího přístroje. Jednoduše tedy musíme vědět, co by mohlo začít hořet. K tomu je zapotřebí znát jednotlivé třídy požárů, protože podle nich určíme, který přístroj je vhodný pro nás.

Třídy požáru:

Třída A – hoření pevných látek

hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty)

Třída B – hoření kapalných látek

a látek, které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla)

Třída C – hoření plynných látek

hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík)

Třída D – hoření lehkých alkalických kovů

(např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

Třída E – hoření elektrických zařízení pod proudem

Třída F – požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků

Jaký druh hasicího přístroje?

Třída A Třída B Třída C Třída D Třída E
Práškové ANO ANO ANO NE ANO
Pěnové ANO ANO NE NE NE
Vodní ANO NE NE NE NE
Sněhové NE ANO ANO NE ANO

Vodní

Hasicí látkou je voda, která obsahuje uhličitan draselný, chránící pro zamrznutí. Nelze jej používat na elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem je především ochlazování. Vhodné pro hašení požárů pevných látek.

Pěnový

Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěně dochází k snazšímu smáčení hořících předmětů, ale především je vytvářena vrstva, která izoluje předměty od vzdušného kyslíku – tento druh pracuje na principu dusivého efektu. Především se užívá k hašení hořlavých kapalin. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětí.

Práškový

Hasivo je speciální nebo univerzální velmi jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o dost účinné hasivo, velkou výhodou je jeho nevodivost a je tedy vhodný k hašení elektrických zařízení pod napětím. Není vhodný do prostor, kde jsou zařízení citlivá na prach.

Sněhový

Hasivo je oxid uhličitý. Po opuštění tlakové nádoby má hasivo velmi nízkou teplotu – při ústí hubice kolem -30 °C, proto je nutné být při jeho používání velice opatrný. Není vhodný k hašení sypkých materiálů, protože by došlo k jejich rozptylu. Není vhodný k hašení pevných látek, naopak je vhodný k hašení elektrických zařízení pod napětím.

Jaké provedení hasicího přístroje?

Podle provedení rozlišujeme tyto hasicí přístroje:

Přenosné

Pojízdné

Přívěsné

Jakou zvolit aktivaci hasicího přístroje?

Podle aktivace můžeme hasičáky rozdělit do dvou kategorií:

Hasicí přístroje pod stálým tlakem

Přístroje pod stálým tlakem jsou velice časté. Na těle spouštěcího ventilu je umístěn jednoduchý ukazatel tlaku, který nás informuje o stavu potřebného spouštěcího přetlaku v nádobě. Pro správnou funkci hasicího přístroje nesmí tlak klesnout pod zeleně vyznačenou mez.

Hasicí přístroje s tlakovou patronou

K vytlačení hasební látky je použit výtlačný plyn z tlakové patrony, takové přístroje nejsou osazeny ukazatelem tlaku a mají dva možné způsoby aktivace:

Páčkový spouštěcí mechanismus – po odstranění pojistky a stisknutí mechanismu dochází k proražení tlakové patrony, čímž se uvolní výtlačný plyn.

Narážecí systém – po odstranění pojistky musí dojít k úderu na hlavu narážeče, který způsobí proražení tlakové patrony a tím dojde k uvolnění výtlačného plynu.

Jednoznačně jednodušší je aktivace u přístrojů pod stálým tlakem, proto jsou také nejčastěji používané.

Kolik hasicích přístrojů koupit?

Druh a počet vychází z projektové dokumentace – požárně bezpečnostního řešení.

Kde hasicí přístroje umístit?

Druh a počet vychází z projektové dokumentace – požárně bezpečnostního řešení.

Je nutná pravidelná kontrola a revize?

Ano, je nutno dbát na splnění těchto pravidel: